Ogólne warunki korzystania z witryny internetowej logipost.pl

 

Przed rozpoczęciem korzystania ze stron (dalej także „witryn”) internetowych firmy Logipost Carbonville (dalej jako: „Logipost”) prosimy Państwa o zapoznanie się z przedstawionymi poniżej Ogólnymi Warunkami Korzystania.

Dane zawarte w witrynie mają charakter informacyjny, określają warunki dostępu i korzystania z witryny internetowej.  Informacje i dane nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., chyba że co innego wynika z wyraźnego i nie budzącego wątpliwości oświadczenia zamieszczonego w odpowiednim miejscu witryny.

Wejście i korzystanie ze strony internetowej Logipost jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią Ogólnych Warunków Korzystania oraz o wyrażeniu zgody na warunki w nich zawarte.

Firma Logipost zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w dowolnym momencie w Ogólnych Warunkach Korzystania. Aktualizacje dostępne są na witrynie Logipost.


1. Ochrona własności intelektualnej.

Informacje i dane zamieszczone na stronach Logipost są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa własności intelektualnej, znaki towarowe oraz znaki usługowe związane z niniejszą witryną są własnością Logipost lub użytkowane za zgodą podmiotów uprawnionych.  Niedozwolone jest  w szczególności kopiowanie, powielanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, publikacja lub modyfikacja jakichkolwiek elementów witryny internetowej Logipost, w tym odsprzedaż i wykorzystywanie informacji w innym celu niż na własny użytek.  Wygląd, grafika, layout i projekt strony są własnością Logipost. Zabronione jest również wykorzystywanie znaków towarowych Logipost na innych witrynach internetowych bez uzyskania pisemnej zgody Logipost.

 

2. Wyłączenie odpowiedzialności.

Użytkownik korzysta z niniejszej witryny internetowej na własne ryzyko. Logipost nie zapewnia, że będzie ona stale dostępna, aktualna i bezpieczna, a zamieszczone na niej materiały i informacje będą gwarantowały terminowość, wydajność, kompletność lub przydatność. Logipost nie udziela gwarancji co do uzyskanych rezultatów dzięki działaniu witryny internetowej, ani też ścisłości lub wiarygodności jakichkolwiek informacji uzyskanych dzięki korzystaniu ze stron internetowych Logipost.

Logipost nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utrudnienia związane z dostępem do witryny lub awariami sieci komunikacyjnej.

Logipost dokłada wszelkich starań aby zapewnić zgodność zamieszczonych na witrynie internetowej informacji ze stanem rzeczywistym. Odpowiedzialność firmy Logipost z tytułu szkód i strat, wynikających z korzystania z niniejszej witryny, niezależnie od przyczyny prawnej, w tym czynu niedozwolonego, jest ograniczona do szkód spowodowanych winą umyślną. Firma Logipost nie odpowiada za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub szczególne szkody lub straty, włącznie z utratą danych, możliwości użytkowania lub zysków, nawet jeśli firma Logipost została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.  Z tego względu Logipost nie ponosi również odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z linków do innych stron oraz pobierania dokumentów i danych z witryny internetowej.  

 

3. Zmiany

Firma Logipost może wprowadzać zmiany do Ogólnych Warunków Korzystania z witryny internetowej. Uznaje się je za obowiązujące od momentu, w którym zostały zamieszczone na stronie internetowej. Logipost nie ma obowiązku informowania o wprowadzonych zmianach w inny sposób aniżeli poprzez publikację aktualnej wersji Ogólnych Warunków Korzystania na stronie internetowej.  

 

4. Produkty

Produkty opisane na stronie internetowej Logipost i związane z nimi informacje mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Dane dotyczące dostępności, specyfikacji oraz cen wszelkich elementów wyszczególnionych na tej stronie internetowej, są dostarczone w ogólnych celach informacyjnych i mogą zostać ograniczone lub być nieaktualne w chwili ich przeglądania.  

 

5. Linki

Na stronie internetowej Logipost mogą znajdować się linki i odnośniki do stron internetowych innych firm, które są całkowicie niezależne od niniejszej witryny internetowej. Firma Logipost nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść, użytkowanie lub dostępność stron internetowych innych firm.


6. Prawo właściwe.

Użytkowanie witryny internetowej Logipost i wszelkie relacje kształtowane między Użytkownikiem a firmą Logipost są regulowane przez prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Spory lub roszczenia wynikające lub mogące wyniknąć w zawiązku z korzystaniem z witryny internetowej Logipost będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Logipost. Postanowienia zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Korzystania obowiązują każdego Użytkownika niezależnie od miejsca zamieszkania. Niezgodne z prawem wykorzystywanie materiałów i informacji dostępnych na witrynie internetowej Logipost mogą stanowić podstawę roszczeń odszkodowawczych i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.


7. Postanowienia końcowe.

Witryna jest prowadzona przez firmę Logipost Carbonville z siedzibą

we Wrocławiu, wpisaną do Ewidencji Gospodarczej pod nr. 210483